10 mars 1957

 

Tilläggsavtal upprättas (p. g. av Kungl Maj:ts beslut att sänka ersättningen till max 300 000 kr)

 

Mellan Gällivare Municipalnämnd för Gällivare municipalsamhälle, å ena , samt fastighetsägarna i Killinge by, å andra sidan, har den 4 september 1955 tecknats servitutsavtal angående förvärv av den till vederbörandes fastigheter hörande vattenkraften. Efter municipalnämndens upplösning har Gällivare kommun med godkännande av avtalet inträtt i municipalsamhällets ställe.

 

I anledning av Kungl. Maj:ts beslut den 1 februari 1957 rörande föreskriven anmälan om sålunda förvärvad vattenkraft har mellan Gällivare kommun, nedan kallad kommunen, å ena, samt nedannämnda ägare av fastigheter i Killinge by, nedan kallade upplåtarna, å andra sidan, följande avtal träffats om fullföljd av ovannämnda servitutsavtal.

 

§ 1.

……

 

§ 2.

……

 

§ 3.

……

 

10 mars 1957 / rune