1955, utdrag ur NSD

 

160 meter strand köps till Killinge kraftverk.

 

Gällivare municipalsamhälle har sökt godkännande av avtal med fastighetsägarna i Killinge skifteslag om förvärv av till fastigheterna hörande vattenrätt i Kaitum älv. Förvärvet omfattar ca 160 meter enkel strand och vederlaget har avtalats till 448 700 kr. Ersättningen utgår antingen helt i pengar eller intill 55 procent genom leverans av fri kraft. Samhället planerar utnyttja strömfallet genom att snarast möjligt utbygga ett kraftverk vid Killingelinkka, förslagsvis kallat Killinge kraftverk, vilket kommer att inta hela fallhöjden inom Killinge skifteslag.

 

Fallhöjden i strömfallet beräknas till ca 80 meter och genom förvärvet förfogar samhället över hela fallhöjden. Kraftproduktionen beräknas motsvara  19.000 kW och totala uttagningskostnaden till 45 milj. kr. Kapitalvärdet av kraftproduktionen uppskattas till 57 milj. kr. Vid uteslutande lokal avsättning av kraften anses kraftverket kunna färdigställas om ca 15 år. Finns möjligheter till avsättning av överskottskraft kan denna tid förkortas till 7-8 år. Intill dess kraftverket färdigställs skall samhället enligt köpeavtalet utge ersättning för frikraften. Skulle hela ersättningskraftbeloppet utnyttjas beräknas den avtalade köpeskillingen motsvara 680 000 kr, om kraftverket färdigställes om 15 år. Med hänsyn till att det här rör sig om en sammanhängande fallsträcka på ca 160 meter anser samhället att köpeskillingen är skälig.

 

1955, utdrag ur NSD /rune