1955, utdrag ur NSD

 

Gällivare får köpa Killingi.

 

Kommunikationsdepartementets sakkunniga i vattenrättsfrågor G. Zickerman har inget att erinra mot att regeringen godkänner det av Gällivare  municipalsamhälle träffade avtalet om förvärv av Killingifallet i Kaitumälv mot ett vederlag av 448 700 kr.

 

Penningersättningen får dock bytas ut mot frikraft, varvid varje krona av ersättningen skall motsvara en leverans för all framtid av en kWh per år. Den avtalade penningersättningen utgör inte fullt 3,6 procent av den uttagbara kraftens bruttovärde. Det kan därför antas att vattendomstolen skulle ha fastställt ett belopp av minst vederlagets storlek.

 

Inom Killingi bys vattenområde i Kaitumälv ligger huvuddelen av den ca 83 meter höga forsträcka som omfattar forsarna Killingilinka, Kursonaluskoski och Vigerämenkoski. Förvärvet omfattar ca 160 m enkel strand. Enligt en preliminär undersökning skulle vattenkraften lämpligen tillgodogöras i en kraftanläggning som skulle utnyttja en bruttofallhöjd av ca 80 fallmeter dubbelstrand.

Efter reglering i ovanför liggande vattensystem synes kraftverket kunna utbyggas för en högsta effekt av ca 40.000 kW, motsvarande en produktion av ca 215 milj. kWh per år. Om utbyggnaden sker först om 30 år  kan det till nutid diskonterade bruttovärdet på kraften från Killingiverket bli omkring 12,8 milj kr.

 

1955, utdrag ur NSD /rune