1955, utdrag ur NSD

 

Utbyggt Killingifall ger Gällivare vinst.

 

Kan exploaeringen av Killingifallet i Kaitumälven bli en lönande affär? Eller är det utopi att tänka sig något ditåt? Fyra motionärer i Gällivare kommunalfullmäktige och många andra med dem leker med tanken att kommunen skall bli kraftverksägare. De experter som anlitats för utredningsarbetet lägger fram kalkyler som visar att det tilltänkta kraftverket skall ge ett årligt överskott på lågt räknat 400 000 kr.

 

Kraftverksanläggningen utbyggd med två aggregat, bostäder och reglerdamm samt 140 kV-linje från Killingifallet till Gällivare är totalt kosnadsberäknad till 38,5 milj kr. De årliga utgifterna beräknas belöpa sig till drygt 2 miljoner. Med vattenfallsstyrelsens garantitaxa exklusive fasta avgifter som grund, kr 142:50 per kW, blir den överförda ekvivalenta årseffekten 18 000 kW värd drygt 2,5 miljoner kr vid förbrukningsplatsen. Kraftens värde överstiger alltså utgifterna med närmare 500 000 kr per år. Vid värdering av kraften vid lokaldistribution kommer utredningensmännen fram till ett års överskott på cirka 400 000 kr.

 

Ström till landsbygden…

Utredningsmännen räknar i första hand med Gällivare och Malmberget som lämpliga avsättningsområden och i andra hand Gällivare landsbygd. Man anser det också möjligt att få avsätta kraft till Tuolluvaara gruv AB, till Jukkasjävis sockens, Kurravaaras och Jukkasjärvis sockens utbyars belysningsföreningar samt till eventuellt andra områden. Nuvarande koncessionsavtal mellan vattenfallsstyrelsen och Malmberget utgår den 31 maj 1970 varför det anses lämpligt att kraftverket är utbyggt senast till denna tidpunkt.

 

God avsättning…

I en prognos för kraftverksbehovet inom Gällivare och Malmberget görs beräkningar med utgångspunkt för 1970. Man räknar med att de båda samhällena skall förbruka 9000 kW och 40 MkVh vid 40 kV. I denna beräkning ingår ingen uppvärmningsström som man räknar med att avsätta till större kommunala anläggningar, sjukhus etc. och andra yrkesabbonenter samt även till hushållen under icke högbelastningstid.

Totalt beräknar man på detta sätt kunna avsätta minst 60 MkWh. Avsättningen av sekunda kraft är upptagen till 20 MkWh.

 

Vinsten inte lågt räknad…

Med hänsyn till de på lång sikt ständigt stigande priserna på fossilt bränsle och möjligheterna till gynnsammare avsättning av kraften än vad som räknas med synes överskottet 400 000 kr. inte vara för högt räknat, säger utredningsmännen.

 

1955, utdrag ur NSD /rune