sept. 1955, utdrag ur N Kuriren

 

Killingifallen kostar Gällivare halv miljon.

 

Det av Gällivare municip planerade kraftverksbygget vid Killingifallet i Kaitumälven beräknas kunna få en sluteffekt på 215 Milj Kwh per år. Gällivare kommer att få betala en rundlig summa för vattenrätten om det preliminära köpekontraktet kan föras i hamn. Inte mindre än en halv miljon kommer markägarna att få om köpet genomförs.

 

Hur stora kostnader anläggningen drar för att färdigställas är osäkert men man får utan tvivel räkna med åtskilliga miljoner. Köpet av vattenrätten är inte definitivt eftersom kontrakatet är preliminärt. Avtalet skall först godkännas av stadsfullmäktige, därefter har Kmajt sista ordet. Mycket talar dock för att köpet skall gå igenom, allra helst som man inom Vattenfall tidigare har uttalat sig för att privata och även Kommuner skall bygga kraftverk för att försörjningen skall vara säkrad. Det är  med utgångspunkt från detta som municipalnämnden börjat förhandla med byamännen om vattnet  Killingi.

 

Vattenfall har tidigare varit ute efter fallet men erbjudit för litet. Detta har dock inte varit utslagsgivande eftersom man velat att Gällivare Kommun skulle bli byggherre för att arbetena skall påbörjas så snabbt som möjligt. Municipalnämnden räknar också med att påbörja arbetena mycket snart. När beslutet stadsfästs av konungen skall ärendet forceras och kommer allt att gå programenligt kan ett av de båda kraftverken vara i drift 1964, möjligen 1962.

 

Fallet som nu skall byggas ut, ligger någon kilometer ovanför byn. Från fallet är forssträckan närmare två mil lång upp mot fjällvärlden, nedanför fallet tar ett milsvitt sel vid. Fallhöjden är 80 meter och vattenföringen i Vuollekaitumjaure 47,7 kbm i sekunden.

 

Vattenbyggnadsbyrån, som har haft hand om utredningen, har framlagt två förslag varav ett går ut på att bygga ett enda kraftverk vilket skulle ställa sig betydligt billigare än att arbeta efter det senare förslaget som omfattar två kraftverk.

Trots detta ser det ut som om man går in för två kraftverk . Vinner detta byggs det ena tre kilometer söder om  byn. Detta blir det mindre av de två med en kapacitet av cirka 7.500 kW.

Det andra byggs cirka 15 kilometer nedanför byn och detta får en kapacitet av drygt 17.000kW. Fullt utbyggd skall de två kraftverken dock kunna producera det dubbla, alltså bortåt 50.000 kW, detta med en reglering av älven vintertid av cirka 20 sekundkubikmeter. Om regleringen ändras till det dubbla räknar man med en årskapaciteten skall kunna öka till totalt 215 miljoner kilowatttimmar per år. Som jämförelse kan nämnas att Gällivare f.n. förbrukar i runt tal nio miljoner kW.

 

Tunnel- och uppdämningsdamm…

En uppdämningsdamm kommer att byggas i Vuollekaitum, cirka fem mil uppströms från Killingi. Kaitumjaure skall dämmas upp sex meter och betongdammen däruppe kommer att rymma i runt tal 200 miljoner kbm vatten. Från dammen förs vattnet ut i älven , men sex kilometer från kraftverket förefaller det som om en lutningstunnel måste anläggas. Denna skall gå genom bergen på sidan av älven cirka sex kilometer. Det finns dock stora möjligheter att byggherrarna slipper ifrån denna tunnel genom att utnyttja terrängen på ett lämpligare sätt.

 

sept. 1955, utdrag ur N Kuriren / rune