1956, utdrag ur NSD

 

Gällivare får Killingifallet för nedsatt pris.

 

Regeringen avgjorde i fredagens konselj, Gällivare municipalsamhällets ansökan om godkännande av träffat avtal om förvärv av Killingifallet i Kaitum älv. Med hänsyn till föreliggande omständigheter har regeringen därvid funnit skäligt föreskriva , att vederlaget för den genom avtalet förvärvade vattenkraften skall nedsättas till belopp, som icke överstiger 300 000 kr. Enligt avtalet skulle vederlaget utgå med 448 700 kr.

 

Det är dock enligt regeringens beslut parterna obetaget att träffa uppgörelse om tillstånd till strömfallets utbyggnad inges till vattendomstolen för slutlig bestämning av fallersättning.

Skulle det av vattendomstolen då fastställda vederlaget överstiga ett belopp, som motsvarar 300 000 kr, jämte ränta på ränta efter 4%, får tilläggsersättning erläggas med det överskjutande beloppet.

 

Den förvärvade fallhöjden utgör 157,32 meter enkel strand. Vattenfallsstyrelsen, som hittills varit ensam om inköp av vattenkraft i Kalixälvens flodsystem, har i överensstämmelse med sin prissättning vid fallförvärv beräknat ett vederlag för ifrågavarande fallandel av 35 kr per oreglerad s.k. niomånadershästkraft, motsvarande ungefär 240 000 kr för fallandelen. Utbyggnaden av vattenkraften i Kaitumälven antas av vattenfallsstyrelsen ligga längre fram i tiden än utbyggnaden i huvud älven.

 

Enligt en preliminär undersökning skulle vattenkraften i Killingefallet lämpligen tillgodogöras i en kraftanläggning, som skulle utnyttja en bruttofallhöjd av ca 80 fallmeter dubbel strand.

Efter reglering i ovanför liggande vattensystem synes kraftverket kunna utbyggas för en högsta effekt av ca 40.000 kW, motsvarande en produktion av ca 215 milj. kWh per år. Enligt köpeavtalet för penningersättningen för vattenkraften bytas ut mot fri kraft, varvid varje krona av ersättningen skall motsvara en leverans för all framtid av en kWh per år.

 

1956, utdrag ur NSD / rune